అనుశాసనం - bruyat

ఇరువురు మనుష్యుల శక్తులు ఒకదానితో ఒకటి చక్కని సూత్ర బద్ధత, ఆత్మీయత, వ్యవస్థిత రూపంలో కల్సినప్పుడు అవి చాలా బలమైన శక్తిగా రూపొందుతాయి. దీన్నే మనం ఒక్క మాటలో అనుశాసనం అంటాం. - పూజ్య గురూజీ‌

Post a Comment

0 Comments