శీల సంపద - Bruyat

మనం సంఘం పని చేస్తున్నాము. మనం చేసే పనికి, చెప్పే మాటలకు పొంతన ఉండాలి. నీతిని గురించి బోధించేవారికి శీలసంపద ఉండాలి. -పూజ్య గురూజీ గోళ్వాల్కర్

Post a Comment

0 Comments