మాధవా నీ ప్రేరణే - rss geeth- bruyat

మాధవా నీ ప్రేరణేకద సంఘ శక్తికి మూలము
నీ మార్గమేకద హిందు జనతా సంఘటనకాధారము

మౌనివై నీ యోగ బలమును సంఘ సేవలొ ధారవోసి
జ్ఞానివై విజ్ఞాన దీపపు కాంతులను దశ దిశలు చూపి
శక్తివై నవయువత మదిలో దేశ భక్తిని వెలికితీసి
యుక్తిగా మన సంఘ రథమును విజయపథమున నడిపినట్టి ||మాధవా ||
నీ మాటలే మంత్రాలుగా నీ చూపులే వేదాలుగా
హిందు జాతిని ఒకటి చేయగ ఏకతా యజ్ఞమ్ముచేసి
సంఘశాఖను కల్పతరువు అఖండభారతమంతవేసి
పూజ్య కేశవునాశయాలకు రూపమై మా ముందు నిలిచిన ||మాధవా||

Post a Comment

0 Comments