ఆ సేతు శీతనగము అంజలించె మాధవజీ - bruyat

ఆ సేతు శీతనగము అంజలించె మాధవజీ
అందుకొనుము శ్రధ్ధాంజలి మేరు ధీర గురూజీ

అఖండ భరత ధాత్రి కొరకు అహరహము తపించినావు
రాష్ట్ర పురుష సేవలోన ప్రాణములర్పించినావు
ఒక మారా? ఒక ఏడా? పావన భారత ధాత్రిని
ధూమ శకటమే గృహముగ నీమముతో తిరిగినావు || ఆ సేతు ||

మానవులను శ్రేష్ఠులుగా మలచిన మహనీయ శిల్పి
కేశవుడే గురుతించిన ఆశాకిరణము నీవె
కర్మ వీరవ్రతము నీది ధర్మ దీక్ష తపము నీది
ధ్యేయ మార్గమై నిలచిన మాయా మానుష రూపా || ఆ సేతు ||

నీ నడిచిన మార్గములో జనతను నడిపించినావు
సంఘశక్తి నీ జాతికి వరముగ చూపించినావు
నీవు పలుకు ప్రతి మాటలొ నిండియుండు నీ తపస్సు
నీ జీవితమొక యజ్ఞము నీ చూపే ఒక లోకము || ఆ సేతు ||

Post a Comment

0 Comments