జయ జయహే భగవతి సురభారతీ -bruyat

జయ జయహే భగవతి సురభారతీ 
తవ చరణౌ ప్రణమామహ ||2||
నాదబ్రహ్మమయి జయ వాగీశ్వరీ
శరణం తే గచ్ఛామహll2ll     ||జయ జయ||

త్వమసి శరణ్యా త్రభువనధన్యా,
సురముని వందితచరణ
నవరసమధురా కవితాముఖరా,
స్మితరుచిరుచిరా భరణాll2ll    ||జయ జయ||

ఆసినా భవ మానస హంసే
కుందతుహిన శశిధవళే
హర జగతాంకురు బోధి వికాసం,
శితపంకజతను విమలేll2ll    ||జయ జయ||

లలితాకళామయి జ్ఞానవిభామయి
వీణాపుస్తకధారిణి 
మథిరస్తామ్నో తవ పద కమలే
అయి కుంటవిష హారిణిll2ll    ||జయ జయ||

Post a Comment

0 Comments