నిత్య సాధన పథము నిలిపిన ఓ కేశవా - nitya sadhana pathamuna nilipina - rss geeth

నిత్య సాధన పథము నిలిపిన ఓ కేశవా!
నీ అడుగుల జాడలలో సాధన కొనసాగిస్తాం!! || నిత్య సాధన||
పసిప్రాయంలోనే నీవు తోటి వారి కూడగట్టి
పరదేశీ పెత్తనాన్ని తలదాల్చక ఎదురు తిరిగి
స్వాభిమాన శంఖమ్మును సాహసముగ పూరించి
వందేమాతరమంటూ బడిలో నినదించినావు || నిత్య సాధన||
విజాతీయ దాడులతో స్వార్థపరులు కుట్రలు
వికలమయిన హిందూ జాతి చారిత్రక దుస్థితి
నిశితముగా పరికించి లోపమ్మును గ్రహియించి
సంజీవని నిచ్చినావు సంఘశాఖ పెట్టినావు || నిత్య సాధన||
నీ నరాలు ఒత్తుగా నీ నెత్తురు చమురుగా
హిందూ జాతి సంఘటన కు శక్తినంత ధారవోసి
తిమిరము తొలగించగ దీపముగా నీవు వెలిగి
హిందూ దేశమంతటా దివ్వెలు వెలిగించినావు || నిత్య సాధన||

Post a Comment

0 Comments