సహాయం చేయడం

అమృతవచనం :

 స్వామి వివేకానంద ఇలా అన్నారు
పరులకు సహాయం చేయడం, హితం చేయడం లోకానికి తోడ్పడుతున్నట్లు బయటకీ కనిపిస్తుంది. కాని నిజానికి అది మనకు మన చేసుకొనే సహాయమే సుమా !

Post a Comment

0 Comments