దేశం పిలుస్తోంది

అమృతవచనం : 

నేతాజీ ఇలా అన్నారు : 
సుఖాలన్నీ మరచిపోయి దేశం కొరకు ఎంతటి కష్టాన్నైనా సహించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. భుజం భుజం కలిపి ముందుకు నడవండి. దేశం పిలుస్తోంది. రక్షించడం మన విధి.

Post a Comment

0 Comments