సంఘ లక్ష్యం


అమృతవచనం : 

ప.పూ.శ్రీ గురూజీ ఇలా అన్నారు. 
సంఘ లక్ష్యం తాత్కాలిక సఫలత కాదు, సమాజం యొక్క అంతర్భాహ్య శుద్ధిని సాధించడానికి నిరంతర సాధన చేయటమే.

Post a Comment

0 Comments