సమాజం

డా|| బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇలా అన్నారు :
 ఈ జాతికి, ఈ సమాజానికి మనం అవయవ స్వరూపులం, మన సమాజానికి హితం కలుగజేసే దానినే మనం ఆచరించాలి.

Post a Comment

0 Comments