చిత్తశుద్ది, ఓర్పు, పట్టుదలఅనాలోచితంగా తొందరపడి ఏమీ చేయవద్దు. చిత్తశుద్ది, ఓర్పు, పట్టుదల ఈ మూడు కార్యసిద్ధి కి ఆవశ్యకాలు. కానీ ప్రేమ ఈ మూడింటి కన్నా అత్యావశ్యకం.

-- స్వామివివేకానంద

Post a Comment

0 Comments