మతం పఠనం


ఎవరు మతం పేర కేవలం గ్రంధ పటనం మాత్రం చేస్తుంటారో వారు చక్కెర బస్తాలు మోసే గాడిద వంటివారు. ఆ గాడిదకు చక్కెర రుచి ఇసుమంత అయినా  తెలియదు.

-- స్వామివివేకానంద

Post a Comment

0 Comments