ఇతర మతంలోకి మార్చడమంటేహిందువులను ఇతర మతంలోకి మార్చడమంటే, జాతిపట్ల అనన్యమైన వారి విదేయతకు బదులు, వారిలో బక్త విదేయతను కల్పించడమే కాగలదు, అది మన జాతియొక్క, దేశంయొక్క భద్రతకు ప్రమాదకరం అందుకు దానిని అరికట్టడం అవసరం.
-- పరమ పూజనీయ శ్రీ గురూజీ.

Post a Comment

0 Comments