శక్తి సామర్ధ్యాలు


ప్రస్తుతం మన దేశంలో ఉంటున్న విదేశీయులు కానీ, రేపు వద్దామని గాలిమేడలు కట్టుకునే ఇతరులు కానీ, హిందూ దేశంలో హిందువులను అనచాలనే దుస్సాహసానికి తలపడలేనంత శక్తిని, సామర్ధ్యాన్ని, సుద్రుడ సంఘటనను హిందూ సమాజంలో నిర్మించడమే సంఘం చేయదలచుకున్న పని.

-- పరమపూజనీయ డాక్టర్జీ

Post a Comment

0 Comments