సంఘపని

Image result for rss founder
మనం కొత్తగా చేయవలసిందేమీ లేదు. మన పూర్వులు మునుపు ఎ సంస్కృతి సమాజాలను సేవించాలనే ద్యేయాన్నిముందుంచుకుని దాని ప్రాప్తి కి రేయింబవలు కృషి చేసారో ఆ ద్యేయాన్ని అలాగే సాదించి, వారు సగం చేసి విడిచిపోయిన పనిని మనం  పూర్తి చేయాలి.
ప.పూ. డాక్టర్జీ ఇలా అన్నారు.

Post a Comment

0 Comments