ఆత్మవిశ్వాసం


హిందూ సంస్కృతిని రక్షించడానికి ఒక శక్తివంతమైన సంఘటన నిర్మించాలని అంటే, కేవలం సంఖ్యను పెంచడం కాక హిందువులలో 'మేమీ పని చేయగలమనే ' ఆత్మవిశ్వాసాన్ని జాగ్రుత మొనరించడమే.

-- పరమపూజనీయ డాక్టర్జీ

Post a Comment

0 Comments