ఆత్మశొధన


ప్రతి మనిషి ఆత్మశొధన, స్వయం సమీక్ష చేసుకుంటూ నిబద్దతతో ఆశావాదిగా జీవితాంతం కొనసాగించడం గొప్ప విషయం.
          --షహీద్ భగత్ సింగ్

Post a Comment

0 Comments