మానవత్వం


మానవత్వం ఒక సముద్రం వంటిది, సముద్రంలో కొన్ని నీటి బిందువులు మురికిగా ఉన్నంత మాత్రానా సముద్రమంతా మురికిగా ఉందనుకోవడం పొరపాటు అందుచేత మానవత్వం పై నమ్మకం వదులుకోవద్దు.
           --శ్రీ రమణ మహర్షి  

Post a Comment

0 Comments