భగత్ కి ఇది ఇష్టం


జీవితాన్ని ప్రేమిస్తాం, మరణాన్ని ప్రేమిస్తాం, మేం మరణించి ఎర్ర పూల వనంలో పూలై పూస్తాం, ఉరికంబాన్ని ఎగతాళి చేస్తాం, నిప్పురవ్వల మీద నిదురిస్తాం.
          -- షహిద్ భగత్ సింగ్

Post a Comment

0 Comments