మాతృభూమి ఆరాదన - bruyat

మాతృదేవిని ప్రేరేపించుటకు రక్తంతోటే ఆరాదించాలి. యుద్ధ భేరులు మోగించాలి. మాతృదేవిని రక్తస్నానమొనరించాలి. ఆ దృశ్యాన్ని చూసి శతృహృదయంలో భీతి కలగాలి... అలా జరిగినప్పుడు సౌశీల్యమయిన మాతృమూర్తిగా, మంగళమయిగా మారుతుంది మన తల్లిభారతి అప్పుడే విశ్వశాంతి కి దారి సుగమం అవుతుంది..

Post a Comment

1 Comments

  1. Play Slots at Park MGM Resorts Casino
    Park MGM Resorts 영천 출장샵 Casino is a Native American Casino in San 사천 출장안마 Diego 대구광역 출장마사지 County, New York, United 사천 출장샵 States and offers over 동두천 출장안마 700 gaming machines, a bar and restaurants,

    ReplyDelete