సంఘటిత సమాజం - bruyat

జాతి ప్రగతి, సంఘటిత సమాజ అస్తిత్వంపై ఆథారపడి ఉంది. సంఘటిత జాతి అంటే ఒకరికొకరు ఆత్మీయతతో ముడిపడి ఉన్న సమాజం. సంఘటితం అనేది కూర్పు  కాదు. ఆ కూర్పు వెనుకు ఉన్న మనవారు అనే భావన. - ప.పూ. మోహన్‌జీ భాగ్‌వత్, రా.స్వ.సంఘ సరసంఘచాలక్.

Post a Comment

0 Comments