ఆ సేతు శీతనగము అంజలించె మాధవజీ - bruyat

ఆ సేతు శీతనగము అంజలించె మాధవజీ
అందుకొనుము శ్రధ్ధాంజలి మేరు ధీర గురూజీ

అఖండ భరత ధాత్రి కొరకు అహరహము తపించినావు
రాష్ట్ర పురుష సేవలోన ప్రాణములర్పించినావు
ఒక మారా? ఒక ఏడా? పావన భారత ధాత్రిని
ధూమ శకటమే గృహముగ నీమముతో తిరిగినావు || ఆ సేతు ||

మానవులను శ్రేష్ఠులుగా మలచిన మహనీయ శిల్పి
కేశవుడే గురుతించిన ఆశాకిరణము నీవె
కర్మ వీరవ్రతము నీది ధర్మ దీక్ష తపము నీది
ధ్యేయ మార్గమై నిలచిన మాయా మానుష రూపా || ఆ సేతు ||

నీ నడిచిన మార్గములో జనతను నడిపించినావు
సంఘశక్తి నీ జాతికి వరముగ చూపించినావు
నీవు పలుకు ప్రతి మాటలొ నిండియుండు నీ తపస్సు
నీ జీవితమొక యజ్ఞము నీ చూపే ఒక లోకము || ఆ సేతు ||

Post a Comment

1 Comments

  1. Choose Casino.com should you don't want to restrict yourself to real money Roulette but you plan on attempting a lot more Casino games. Our final benchmark concerns every roulette site’s credibility, belief rating, and reliability. We took a look at at|have a glance at} every roulette casino site’s licensing and possession, and we learn through tons of of customer reviews to positive that|be positive that|ensure that} every on-line casino we added is trusted and secure. For example, Evoplay Entertainment has launched an superior model of 바카라 America 3D roulette that allows you to|that permits you to} watch the game at an angle you favor. The graphics are lifelike, and even though fact} that|although} this isn’t live roulette, you feel as if it's.

    ReplyDelete