లక్ష్యం ఎవరు సాధించగలరు? - bruyatనిర్భయత్వం, లక్ష్యం పట్ల ఏమాత్రం సందేహం లేని నిష్ఠ, కర్తవ్యశీలత, ప్రమాదాలను, సంకట పరిస్థితుల ను కాళ్ళకింద అణగ దొక్కి ముందుకు వెళ్ళగలిగే సాహసంతో పాటు త్యాగప్రవృత్తి లేని పక్షంలో ఏ లక్ష్యాన్ని సాధించలేము. -పరమపూజనీయ శ్రీ గురూజీ.

Post a Comment

0 Comments