సంస్కృతి ద్వారా జాతీయత

13.సంస్కృతి ద్వారా జాతీయత: భారత్ యొక్క ఆత్మను అర్ధంచేసుకోవాలంటే దానిని రాజకీయ కోణంనుంచో, ఆర్ధిక కోణంనుంచోగాక సాంస్కృతిక దృక్కోణంతోనే చూడాలి. 'భారతీయత' రాజకీయాలద్వారాగాక సంస్కృతి ద్వారానే తననుతాను అభివ్యక్తం చేసుకుంటుంది. మనం ప్రపంచానికి బోధించగలదంటూ ఏదైనావుంటే అది సాంస్కృతిక సహనభావన, కర్తవ్యానికి అంకితమైన జీవితం మాత్రమే.

Post a Comment

0 Comments