పరిపుర్నవిదేయత


అఖండమైన  ఉత్సాహం, అపరితమైన ధైర్యం, అప్రహతిహతమైన శక్తి.. అన్నిటినీ మించి  పరిపుర్నవిదేయత -ఈ లక్షణాలే ఒక వ్యక్తిని గాని, ఒక దేశాన్ని గాని పునరుజ్జేవింపచేయగలవు
-- స్వామివివేకానంద

Post a Comment

0 Comments