ఎవరు జాతీయులు కారు


దేశంపట్ల దాని సంప్రదాయంపట్ల, శతాబ్దాల తరబడిగా ఇచట పుట్టిన వీరులపట్ల, దేశం యొక్క యోగక్షేమాలపట్ల ఎవరి విదేయత అవిభక్తంగానూ, కీర్తిలేకుండాను ఉంటుందో వారు జాతీయులు కారు
-- పరమ పూజనీయ శ్రీ గురూజీ.

Post a Comment

0 Comments