జాతీని ఎలా దృడం చేయాలి

కుల, మత విశ్వాసాలా ప్రసక్తిలేకుండా, బారతదేశం హిందూ రాష్ట్రమనే సత్యాని నిస్సంకోచంగా ప్రకటించడము, దానిని శక్తివంతము,సమ్రుద్దము, చేతన్యపూర్ణము, సార్వభౌమంగానూ చయడం. ఇచ్చటి ప్రజలందరి ముఖ్య కర్తవ్యమని ఉద్ఘోషించాలి. ఈ రాష్ట్రము పట్ల ప్రగాడభక్తిని ప్రతి ఒక్కరిలోను మనం జాగృతం చేయాలి.
-- పరమ పూజనీయ శ్రీ గురూజీ.

Post a Comment

0 Comments