హిందూజాతి తారకమంత్రం.హిందూజాతి సుఖదు:ఖములే  నాకూ, నా కుటుంబానికి సుఖదు:ఖములు. హిందూజాతికి జరిగే అవమానం మా అందరికీ అవమానం. ఇలాంటి ఆత్మీయ ప్రవ్రుతిని హిందువుల ప్రతి రక్తకణంలోనూ వ్యాపింపచేయాలి. ఇదే రాష్ట్ర ధర్మానికి తారకమంత్రం.
-- పరమపూజనీయ డాక్టర్జీ

Post a Comment

0 Comments