ప్రశాంతత


ప్రశాంతత నాలుక నాలుగు రకాల మాటలకు సంబంధించినది, కళ్లకు సంబంధించినది చెవులకు సంబంధించినది, మనసుకు సంబంధించినది, వీటిలో మానసిక ప్రశాంతత ముఖ్యమైనది గొప్పది కూడా.
                     --శ్రీ రమణ మహర్షి  

Post a Comment

0 Comments